Met het programma Crisisbeheersing werken we de komende jaren aan een stevige, toekomstbestendige crisisbeheersing in onze regio.

Wat zien we om ons heen?

Onze samenleving digitaliseert in hoog tempo en de afhankelijkheden tussen vitale processen zijn groot. We zien dat verstoringen in deze processen een steeds groter risico zijn voor de continuïteit van de samenleving. Ook verstoringen van andere vitale voorzieningen, zoals langdurige uitval van elektriciteitsvoorziening, drinkwater of gas, hebben in potentie grote impact op de samenleving. Daarnaast blijven dreigingen, als hoog water en de impact van klimaatverandering, onze aandacht vragen.
De evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s (2020) leert ons dat we onze voorbereiding op crises moeten innoveren. Moderne crises houden zich niet aan klassieke verantwoordelijkheidsverdelingen, geografische afbakeningen of een voorspelbaar verloop. Onze voorbereiding moet ons in staat stellen om flexibel te reageren op de crises van de toekomst. We richten ons daarbij op de toprisico’s uit ons risicoprofiel.

Wat is onze ambitie?

 • We bereiden ons voor op ‘klassieke rampen’ en op ongekende crises. Op basis van aard en impact van het risico bezien we welke taak en rol er liggen voor de veiligheidsregio bij de voorbereiding op crises van de toekomst.
 • Onze crisisorganisatie is flexibel en vormt zich naar de opgave. Ons crisisplan (zie kader) biedt daarvoor de basis. Door primair te investeren in de processen Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement en Crisiscommunicatie zetten we een robuuste infrastructuur neer die bij elk type crisis professioneel kan functioneren.
 • We volgen de ontwikkelingen in de samenleving en identificeren risico’s vroegtijdig. Op basis van risico’s werken we aan planvorming, samenwerkingscoalities en mogelijke maatregelen.
 • We kennen het vakgebied en relevante ontwikkelingen. In ons netwerk fungeren we als expert op het gebied van crisisbeheersing.
 • Ons opleidings-, trainings- en oefenprogramma past bij de behoefte van de crisisorganisatie en de functionarissen die daarin een rol hebben. We formuleren kwaliteitseisen en zorgen dat functionarissen regie kunnen nemen op hun eigen ontwikkeling op het gebied van crisisbeheersing.

 

We zorgen ervoor dat de crisisorganisatie paraat is om op te treden tijdens crises en dat onze mensen worden voorbereid en gefaciliteerd om hun rol professioneel uit te voeren. We zorgen voor een slagvaardige en lerende crisisorganisatie.

Jan Bos, sectormanager Crisisbeheersing

 

Wat gaan we doen?

  • Stevige basis: we leggen de basis voor een flexibele en robuuste crisisorganisatie. Vanuit onze regierol bij crisisbeheersing gaan we samen met onze partners planvorming moderniseren, investeren in de kwaliteit van onze crisisfunctionarissen en vernieuwende werkwijzen ontwikkelen.
  • Platform voor samenwerking: we identificeren, organiseren en faciliteren samenwerkingsverbanden op het gebied van crisisbeheersing. We ontwikkelen een strategie voor netwerkmanagement en brengen het netwerk (publiek en privaat) rond VrAA in beeld. De komende jaren bouwen we met dit netwerk verder aan de voorbereiding op crises, door samen te werken op het gebied van planvorming, opleiden, trainen en oefenen en de respons op daadwerkelijke crises. We richten ons daarbij op de verbinding tussen de algemene keten (openbare veiligheid) en de functionele ketens (specifieke beleidsterreinen).
  • Interregionale, nationale en internationale samenwerking in voorbereiding op crises: op basis van ons risicoprofiel gaan we per crisistype op zoek naar het relevante netwerk om in gezamenlijkheid de voorbereiding een impuls te geven. Daarbij beperken we ons niet tot de grenzen van onze eigen veiligheidsregio. We richten ons ook op kwaliteitsontwikkeling samen met omliggende regio’s. Bijvoorbeeld door het organiseren van interregionale oefeningen, samenwerking bij het maken van plannen en gezamenlijke opbouw van expertise.
 • Kwaliteit van de crisisorganisatie: voor onze crisisteams en crisisfunctionarissen komt een kwaliteitscyclus, waarin we leren van onze eerdere activiteiten en incidenten en ook eisen stellen aan de vakbekwaamheid van functionarissen. Door de toepassing van digitale leermethoden, kwalificatiedossiers en een uitdagend opleiding-, training- en oefenprogramma stellen we functionarissen in staat om zich te ontwikkelen. We gaan de functionarissen binnen de processen Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement en Crisiscommunicatie actiever ondersteunen in hun professionele ontwikkeling.
 • Laagdrempelige inzet crisisorganisatie: op basis van ons informatiebeeld (bijvoorbeeld dreigend extreem weer of dreigende maatschappelijke ontwrichting), gaan we de crisisorganisatie opstarten nog voordat echt sprake is van een crisis. Zo starten we vroegtijdig de samenwerking tussen partijen, informatie-uitwisseling en communicatie met onze inwoners. Met onze expertise op het gebied van crisisbeheersing bieden we onze netwerkpartners ondersteuning. Dat betekent niet een automatische opschaling in GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure).
 • Regie en beheer op bevolkingszorg en crisiscommunicatie: in lijn met de adviezen uit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s brengen we bevolkingszorg en crisiscommunicatie onder regie van de VrAA. Dit moet uitgroeien tot een stevige kolom bevolkingszorg en crisiscommunicatie die ten dienste staat van de zes gemeenten.

 

Regionaal Crisisplan 2021-2024

In het Regionaal Crisisplan beschrijven we, conform de Wet Veiligheidsregio’s, de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Met het Regionaal Crisisplan 2021-2024 is aan de opdracht voldaan om vanuit een heldere en eenduidige basisstructuur flexibel op te kunnen treden bij een crisis in verschillende omvang, impact en snelheid, ook bij een crisis van de toekomst.