Met dit programma werken we aan een meer diverse en inclusieve organisatie.

Wat zien we om ons heen?

Hoe we binnen BAA met elkaar omgaan krijgt de laatste jaren veel aandacht. We werken aan een werkklimaat zonder discriminatie, pestgedrag en uitsluiting. Om een duurzame verandering te realiseren, die begrepen en gesteund wordt, zien we dat het van groot belang is om hierover continu met elkaar in gesprek te blijven. Dat een inclusieve organisatie waarin elk individu kan floreren een randvoorwaarde is om meer diversiteit binnen BAA te krijgen en te behouden. Een meer diverse bemensing geeft weer een gezonder en vriendelijker werk- en leefklimaat op de brandweerkazernes.
Een diversiteit aan competenties en een diverse uitstraling van onze organisatie helpt ons bij het maken van verbinding met onze inwoners en bezoekers van onze regio die heel divers zijn. En bij de samenwerking met onze diverse partners, als politie, ambulancedienst, de gemeenten en allerlei andere (maatschappelijke) organisaties, waarmee we steeds nauwer samenwerken. Het helpt ons om ons werk goed te doen.

Wat is onze ambitie?

Onze ambitie voor het programma is als volgt:

  • BAA is een organisatie waar verschillen gezien en gewaardeerd worden en pesten en discriminatie onacceptabel blijven.
  • De samenstelling van de medewerkers van de veiligheidsregio is meer divers op alle niveaus en sluit daarbij beter aan bij de diversiteit van onze regio.
  • Van elke opleidingsgroep (blikkie) van de Operationele Dienst van BAA is de streefwaarde 1/3 vrouw en 1/3 met een niet-westerse (culturele) achtergrond. Met daarbij de beperking dat we pas op termijn nieuwe brandweerprofessionals binnen de Operationele Dienst van BAA nodig hebben.
  • We realiseren een toename van het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt op functies waar dat kan binnen de VrAA (banenafspraak participatiewet).

 

Het werk van een brandweermens is heel divers. Het vereist een diversiteit aan kwaliteiten, competenties en type mensen om het werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Ik vind het erg belangrijk dat we met elkaar blijven inzetten op het verder vergroten van diversiteit binnen ons korps, zowel in de uitrukdienst als op kantoor.

Marleen van de Kerkhof, portefeuillehouder Diversiteit en Inclusie

 

Wat gaan we doen?

  • We leren over inclusie en diversiteit; over onbewuste vooroordelen, de rol van leidinggevenden, voorbeeldgedrag en persoonlijk leiderschap van iedereen. We halen kennis en advies op bij andere organisaties; organisaties om ons heen (gemeente Amsterdam, Nationale Spoorwegen) én van verder weg (brandweer Brussel).
  • We spreken elkaar aan op gedrag en ontoelaatbaar gedrag pakken we aan. Dat doen we met behulp van de nieuwe visie op gedrag die uit een nieuwe gedragscode, ambtseed, kernwaarden en regeling Integriteit en Geheimhouding bestaat (zie kader).
  • Via arbeidsmarktcommunicatie zetten we in op diverse doelgroepen. Ook andere diversiteitsaspecten krijgen aandacht in werving en selectie, zoals competenties, vaardigheden en kwaliteiten. Net als aandacht voor de brede hulpverleningsrol van de brandweer.
  • We onderzoeken met het Centraal Bureau voor de Statistiek hoe we onze diversiteit wat betreft medewerkers met een niet-westerse (culturele) achtergrond in beeld kunnen brengen.
  • We doen een inclusiviteitscheck op processen en beleid; met name op de meest relevante als werving & selectie en het gehele proces van in- door- en uitstroom. Obstakels die diversiteit en kwalitatieve doorstroming belemmeren halen we weg. We hebben ook aandacht voor de doorstroom naar leidinggevende functies, zowel in de kazernes als op kantoor.

 

Kernwaarden VrAA en BAA

Ook de nieuwe kernwaarde van VrAA, Open en betrokken, Buiten Gewoon Veilig en Duurzaam innovatief en de brandweerkernwaarden Behulpzaam, Deskundig, Daadkrachtig, geven houvast voor ons gedrag. Open en betrokken wil zeggen: wij zijn één in verscheidenheid en we werken onderling samen, samen met onze partners, op een respectvolle en integere manier voor onze samenleving.Buitengewoon Veilig betekent dat wij zorgen voor veiligheid en dat deskundig en professioneel met zorg voor mens, dier, middelen en milieu doen. Duurzaam innovatief houdt in dat wij continu gericht zijn op onze ontwikkeling in een veranderende omgeving, gebruikmakend van nieuwe technieken en kennis tot een toonaangevende veiligheidsregio. Hierbij brengen wij geen schade toe aan mens, dier of milieu. De brandweer is behulpzaam. We stellen ons altijd behulpzaam op. We zijn open en makkelijk toegankelijk voor hulpvragen. We geven gevraagd en ongevraagd advies vanuit onze verantwoordelijkheid voor de maatschappij. We staan 24 uur per dag klaar om iedereen in nood te helpen. De brandweer is deskundig. We verstaan ons vak; we stellen alles in het werk om noodsituaties te voorkomen en bieden professionele hulp en nazorg. We weten op basis van onze kennis en ervaring waar onze omgeving mee te maken heeft. We streven voortdurend naar verbetering van onze hulpverlening, adviezen en oplossingen. En de brandweer is daadkrachtig. We hebben passie voor ons vak. We doen wat we zeggen en wel direct ook al vergt dit soms enige moed. We zijn een sterk team dat van aanpakken weet. Niet alleen wanneer er gevaar dreigt, maar juist ook om dit te voorkomen.

Gedragscode

Een gedragscode helpt onze organisatie in het proces om een inclusieve en integere organisatie te worden. Met een positieve insteek “waarom is een gedragscode goed voor iedereen?” heeft een brede groep medewerkers de gedragscode voor de VrAA ontwikkeld. De gedragscode biedt duidelijkheid over welk gedrag van onze medewerkers verwacht wordt; met de nadruk op zelf nadenken en handelen. Het scheppen van een prettige werksfeer en productieve werkomgeving staat centraal. En ook de voorbeeldfunctie die wij als ambtenaar hebben wordt benadrukt. De gedragscode verwijst naar de afspraken die wij met elkaar gemaakt hebben en die gelden binnen ons werk. Ook is opgenomen dat als we regels overtreden, dat consequenties kan hebben, zoals disciplinaire maatregelen.

Ambtseed

De VrAA heeft één nieuwe eed ontwikkeld voor alle medewerkers van de VrAA. Alle nieuwe medewerkers leggen de eed af aan het begin van hun werk voor de VrAA. Of je nu werkt bij de Operationele Dienst van de brandweer, bij Crisisbeheersing of welk onderdeel van de Veiligheidsregio dan ook. Zo kunnen medewerkers van verschillende organisatieonderdelen elkaar leren kennen en krijgt elke nieuwe medewerker dezelfde introductie in wat wij binnen de organisatie verwachten van elkaar.

Regeling Integriteit en Geheimhouding

De VrAA heeft een regeling Integriteit ontwikkeld voor misstanden, integriteitschendingen, ongewenst gedrag en klachten. De wijze van afhandeling van een melding is duidelijk en hanteerbaar omschreven. Voor een medewerker die tegen een schending aanloopt, is de drempel om te melden zo laag mogelijk gemaakt. Als medewerker wil je je veilig en geholpen voelen en als organisatie willen we weten wat er mogelijk niet goed gaat. Een meldpunt integriteit wordt ingericht om meldingen professioneel te behandelen, over te communiceren (wat kan en mag) en om mogelijkheden tot evaluatie en verbetering in de toekomst in gang te zetten.