Met het programma Informatiegestuurde veiligheid werken we de komende jaren aan de informatievoorziening gericht op het primaire proces (risico- en crisisbeheersing en incident-bestrijding) en met onze toprisico’s als kader.

Wat zien we om ons heen?

We hebben steeds meer informatie, die steeds sneller en op steeds meer verschillende plekken beschikbaar is. Via informatiegestuurde veiligheid zorgt de veiligheidsregio ervoor dat de relevante informatie op het goede moment voor de juiste partijen inzichtelijk is; zowel in de koude, warme als de nafase van een incident of crisis. Het helpt bij het nemen van (crisis)besluiten, bij het samenwerken met partners en bij de informatievoorziening richting burgers.
We zien dat samenwerking cruciaal is voor informatiegestuurde veiligheid en dat dit ook in de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s wordt benadrukt. Elke partij heeft een deel van de informatie, samengevoegd krijgt het waarde. In het land wordt geïnvesteerd in Veiligheidsknooppunten (VIK; zie kader) waarin informatie samenkomt en waar een zo compleet mogelijk actueel veiligheidsbeeld gemaakt wordt. Alle veiligheidspartners kunnen vervolgens vanuit hun eigen perspectief bepalen wat er aan de hand is en wat dat betekent voor hen en voor het gezamenlijk optreden.

schema

Wat is onze ambitie?

We hebben onze ambitie als volgt uitgewerkt:

  • De informatiepositie van onze veiligheidsregio en onze partners (waaronder GGD/GHOR) is compleet en continue actueel. Door samenwerking, kennisdeling en aansluiting op de digitale samenleving wordt het informatiebeeld op basis waarvan besluiten genomen worden steeds relevanter.
  • Het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) voor onze regio is gerealiseerd en is operationeel in alle fasen van de veiligheidsketen (inclusief inzicht in risico’s én het beperken van deze risico’s). Groeipad is de uitwisseling van informatie met steeds meer partners binnen én buiten onze regio, met niet in de laatste plaats de samenwerking in Noord West 4 verband.
  • We dragen bij aan informatiegestuurde repressie tijdens de warme fase van een incident op de meldkamer.
  • De kwaliteit van onze informatievoorziening is geborgd. We hebben voldoende maatregelen genomen om de informatieveiligheid, -kwaliteit en –privacy binnen onze veiligheidsregio te garanderen.

 

Mijn droom is dat wij voor meer veiligheid in onze regio zorgen door de enorme hoeveelheid beschikbare informatie slim samen te brengen. Dat we dat doen door regionaal en landelijk met partners te verbinden, samen te leren en kansen te pakken. Bijvoorbeeld in de voorbereiding op alle evenementen die als het weer kan georganiseerd gaan worden.

Steven van de Looij, chief Information and Innovation Officer

 

Wat gaan we doen?

  • Voor het doorontwikkelen van de informatiepositie richten we het proces in, waarmee op gerichte wijze data verzameld, geregistreerd en geanalyseerd wordt.
  • Op basis van inzichten bij andere regio’s, onze eigen inzichten en de ervaringen door de COVID-19 crisis richten we het VIK voor onze regio verder in.
  • De multidisciplinaire samenwerking binnen de meldkamer gaan we verder ontwikkelen. Het stimuleren en doorontwikkelen van de rol van de calamiteitencoördinator – die leiding geeft aan het meldkamerproces – is daar onderdeel van.
  • We richten een kwaliteitssysteem in om de veiligheid, kwaliteit en privacy van informatie continue te waarborgen.
  • Onze werkwijze is van begin af aan gericht op samenwerken, kennisdelen en gebruik maken van wat er al is en daarop verder bouwen.

 

Informatiegestuurde veiligheid met een Veiligheids-Informatie Knooppunt (VIK)

Het VIK is een verzameling van mensen en middelen, die met behulp van datasystemen, slimme applicaties en data uit verschillende bronnen (gemeenten, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten, GGD’en, politie, waterschappen enz.) informatie verzamelen, samenvoegen, analyseren, onderzoeken en publiceren. Eén van de resultaten is een zo compleet mogelijk actueel veiligheidsbeeld van een situatie, dat direct in één portal te zien is. Gebruikers van het VIK (bestuurders, directeuren en medewerkers van Veiligheidsregio en haar partners) kunnen op basis van dit veiligheidsbeeld besluiten nemen om de veiligheid in de samenleving te borgen. Het VIK brengt niet alleen data samen en zet deze om in informatie. Het veredelt informatie ook tot kennis. Het VIK is hierdoor ook een platform om met elkaar in gesprek te gaan over de risico’s en kwetsbaarheden in de regio en samen na te denken over mogelijke maatregelen.