Met het programma Vakmanschap en leiderschap werken we aan de belangrijkste pijlers voor de uitoefening van het brandweervak.

Wat zien we om ons heen?

Vakbekwaam worden en blijven door opleidingen te volgen en te oefenen is de basis voor de brandweer om 24/7 hulp te verlenen wanneer dat nodig is, zowel voor onze beroeps als vrijwillige medewerkers. We zien dat de ontwikkeling van ons (persoonlijk) leiderschap van groot belang is voor een veilige inzet en inclusieve werkomgeving. Dat incidentbestrijding een zware fysieke, maar ook een zware mentale belasting kent; waarvoor aandacht moet zijn in de opleidingen, oefeningen en trainingen. We zien dat onze samenleving – qua brandveiligheid, risico’s en verwachtingen – verandert. Dat het aantal te beoefenen onderwerpen fors is toegenomen, maar het aantal oefenmomenten in de afgelopen 30 jaar hetzelfde is gebleven. Dat dit vraagt om een nieuwe kijk op vakbekwaamheid.

Wat is onze ambitie?

Onze ambitie voor het programma Vakmanschap en leiderschap is:

 • Ontwikkeling (en uitvoering) van een visie op vakbekwaamheid; op basis van eigen verantwoordelijkheid en inzicht in eigen vakbekwaamheid.
  > Aanbod van opleidingen en oefeningen op maat en rekening houdend met de actualiteit, zoals de huidige pandemie.
 • Leidinggevenden geven adequaat leiding tijdens het repressief optreden.
 • Leidinggevenden tonen voorbeeldgedrag, hebben oog voor hun medewerkers, spreken elkaar en de ploeg aan op gedrag en ontoelaatbaar gedrag wordt aangepakt.

 

Ik vind het belangrijk dat iedereen leert zichzelf de vraag te stellen: ben ik voldoende vakbekwaam om al mijn taken goed uit te voeren? Om vervolgens met kazerne-instructeur en leidinggevende actie te kunnen ondernemen. Van onze leidinggevenden verwacht ik dat zij positie willen nemen, met name als het moeilijk is en het erop aankomt.

Alex van Schaik, clustermanager Operationele dienst

 

Wat gaan we doen?

We werken aan de ontwikkeling van Vakbekwaamheid en leiderschap op de volgende onderdelen:

 • Meerjarig leiderschapsprogramma voor bevelvoerders, officieren, clustermanagers, personeelsadviseurs, adviseurs vakbekwaamheid en managementteam; met de bevelvoerders als eerste groep wordt gewerkt aan de basis, verdieping, zelf aan de slag en leren van de praktijk.
 • Ontwikkeling van een visie en strategie op vakbekwaamheid in de toekomst: hoe ziet het opleiden, trainen en oefenen van de toekomst eruit en wat is ervoor nodig om dat te kunnen realiseren?
 • Versterking van onze vakbekwaamheid door in te zetten op leven lang (individueel) leren (zie kader), evalueren en leren en aantoonbare vakbekwaamheid (in een portfolio).
 • Met de nieuwe visie als basis bepalen hoe de toekomst van het opleidingscentrum BOCAS eruit gaat zien (in hoeverre beïnvloeden technologische ontwikkelingen in opleiden, trainen en oefenen, zoals virtuele technieken, het huidige realistisch oefenen en wat betekent dat voor de toekomst van het BOCAS?).
 • Samenwerking op het gebied van vakbekwaamheid met de omliggende veiligheidsregio’s; zowel wat betreft de brandweerschool in Noord West 4 verband als mogelijke andere samenwerkingsvormen.
 • Verdere ontwikkeling van informatisering en digitalisering: op termijn dient elke medewerker een overzichtelijk en betrouwbaar portfolio te hebben, zodat de organisatie als geheel meer informatie gestuurd kan werken en medewerkers meer in control zijn op hun eigen vakbekwaamheid.

 

Leven lang leren

BAA wil haar medewerkers stimuleren om een leven lang te leren. Het maakt medewerkers flexibeler om aan de veranderende vraag aan de brandweer te kunnen voldoen en draagt bij aan de loopbaanontwikkeling binnen of buiten de brandweer. De medewerker is verantwoordelijk voor de eigen opleiding en de ontwikkeling van zijn of haar loopbaan. De organisatie faciliteert en stimuleert.