Met het programma Verbrede en veilige inzet bereiden we ons voor op de toekomst van de brandweerorganisatie en een veilige inzet voor onze hulpverleners.

Wat zien we om ons heen?

De samenleving verandert steeds sneller; de risico’s wijzigen, bijvoorbeeld door de energietransitie, en de technologische mogelijkheden lijken eindeloos. Wat betekent de veranderende samenleving voor de inzet van de brandweer van de toekomst? We zien dat het kansen biedt voor een verbreding van onze taken en loopbaanmogelijkheden; binnen de organisatie, maar zeker ook over de grenzen van onze organisatie heen.
Arbeidsveiligheid (veilig werken, gezondheid en welzijn) van onze medewerkers is in de dynamiek van de ontwikkeling van ons vak, organisatie en samenleving buitengewoon belangrijk. Ook omdat onze brandweermedewerkers de mentale belasting van ons vak zwaarder zijn gaan ervaren. Daarbij komt dat agressie en geweld tegen hulpverleners toeneemt. Dat een landelijke Taskforce agressie en geweld tegen hulpverleners is ingesteld om agressie en geweldvoorvallen te verminderen; en een programma Veilige Publieke Taak door de gemeente Amsterdam om medewerkers te leren omgaan met agressie en geweld.
Ook speelt (landelijk) de taakdifferentiatie brandweer, omdat elementen in de rechtspositie van de vrijwilligers in strijd blijken te zijn met Europese wet- en regelgeving. Met het uitgangspunt ‘behoud van vrijwilligers’ wordt in een landelijke denktank onderzocht hoe tot een fundamenteel onderscheid tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers te komen. De uitkomst kan een forse impact hebben op de wijze van inzet van onze vrijwilligers.

 

Waar ik mij zorgen over maak is de mentale belasting van ons korps. Ons werk is buiten vaak heftig, daar kan ik niets aan doen. En simpele oplossingen om de negatieve impact van ons werk te minimaliseren zijn er niet. Maar het verhogen van onze weerbaarheid en veerkracht moet er aan bijdragen.

Tijs van Lieshout, directeur/commandant

 

Wat is onze ambitie?

  • Met het concept “onbegrensde brandweer” dat verbreding van taken en loopbaanmogelijkheden, verdergaande samenwerking met veiligheidspartners (waaronder GGD/GHOR/Ambulancedienst) en gebruik maken van innovatieve mogelijkheden omvat, kan Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA) zich toekomstgericht ontwikkelen.
  • Veilig werken (fysiek en mentaal) is binnen BAA een intrinsieke motivatie die we stimuleren en monitoren. We voorkomen zo veel mogelijk arbeidsgerelateerd verzuim en onveilige situaties door beheersing van risico’s en borgen van arbeidsveiligheid. We leren van (bijna)ongevallen.
  • We zijn actief om agressie en geweld tegen hulpverleners te verminderen en onze medewerkers hiertegen te beschermen.
  • Een duurzame inzet van onze brandweervrijwilligers is gegarandeerd.

Wat gaan we doen?

  •  Onze medewerkers zijn duurzaam inzetbaar door een breed aanbod aan loopbaanmogelijkheden binnen onze organisatie en daarbuiten door samenwerkingsverbanden met onze (veiligheids)partners. Moderniseren van het in- door- en uitstroomproces is een eerste stap.
  • Samen met onze veiligheidspartners maken we het concept “onbegrensde brandweer” concreet. We nemen moderne en innovatieve mogelijkheden mee.
  • We borgen fysieke en mentale arbeidsveiligheid in de lijnorganisatie en de organisatieprocessen en passen het principe van voortdurend leren en verbeteren toe; waaronder het leren over de toename van de mentale belasting van ons vak. We stimuleren proactief (persoonlijk) leiderschap met ondersteuning van de preventiemedewerkers en veiligheidskundige.
  • We dragen bij aan de landelijke Taskforce agressie en geweld tegen hulpverleners en nemen deel aan het programma Veilige Publieke Taak. We stimuleren onze medewerkers om voorvallen van agressie en geweld te melden, we registreren elk voorval, verlenen nazorg en bieden onze medewerkers training in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld.
  • We nemen deel aan de landelijke discussie over de taakdifferentiatie vrijwilligers en bereiden ons voor op uitvoering van de uitkomst.