3.1 Visie op crisismanagement
De kern van crisismanagement is het organiseren van slagkracht in reactie op hoog dynamische en complexe situaties. Iedere crisissituatie is anders, maar gaat wel gepaard met dreiging, urgentie en onzekerheid. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft samen met haar partners voortdurend oog voor ontwikkelingen zodat tijdig nood­zakelijke ­bijsturing gegeven wordt. Aan het crisismanagement van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ligt een visie ten grondslag die zich laat verwoorden in onderstaande 10 punten:

Visie op crisismanagement

3.2 Generieke uitgangspunten in crisissituaties
Het belang van duidelijke strategische doelstellingen en uitgangspunten in crisissituaties is groot. Hiermee wordt richting gegeven aan de crisisaanpak en het kan dienen als toetsingskader in het geval zich dilemma’s voordoen. We kunnen putten uit de navolgende lijst die van geval tot geval geordend kan worden in volgorde van belangrijkheid, nader kan worden ingekleurd of verder aangevuld afhankelijk van de crisis.

Het crisismanagement is gericht op:

 • Het beschermen van (bedreigde) bevolking (mens en dier), natuur, ­milieu en het minimaliseren van schade;
 • het voorkomen van de effectuering van eventuele vervolg­dreiging;
 • het tegengaan van verdere maatschappelijk onrust;
 • het zo spoedig mogelijk terugkeren naar een normale situatie.

Daarbij geldt dat:

 • Specifieke risico’s tot aanvullende specifieke uitgangspunten k­unnen leiden;
 • we informatiegestuurd werken;
 • we uitgaan van risicobeheersing en niet risico-uitsluiting;
 • de veiligheid van hulpverleners voorop staat;
 • hulpverlening voor opsporing gaat;
 • grootschalige hulpverlening plaats vindt tenzij van bepaalde locaties door politie of brandweer wordt aangegeven dat deze niet veilig zijn;
 • het normale leven zoveel mogelijk door gaat;
 • in geval van schaarste van middelen en capaciteiten, het beschermen van personen voor gaat op het faciliteren van maatschappelijke initiatieven;
 • de 3-hoek heeft een eigenstandige positie. In geval van bijvoorbeeld terrorismedreiging wordt in 3-hoeksverband gewerkt en wordt informatie (indien mogelijk) op basis van dreigingsinformatie gedeeld met multi-partners;
 • de 3-hoek is daarnaast altijd onderdeel van een GBT/RBT en kan indien de situatie erom vraagt, vanuit die setting ook apart bijeenkomen.