Voor u ligt het Regionaal Crisisplan 2021-2024 dat tot stand gekomen is tijdens de grootste naoorlogse crisis die ons land getroffen heeft. De wereldwijde Coronapandemie heeft weer eens aangetoond hoe belangrijk het is dat we op regionaal niveau goed samenwerken, bovenregionaal goed afstemmen en onze lijnen met de nationale crisisstructuur op orde zijn. Die samenwerking moet niet alleen goed zijn, maar ook over een behoorlijk uithoudingsvermogen beschikken en flexibel kunnen meebewegen met de eisen die de crisis zelf stelt aan de organisatie.

Dit alles hebben we meegewogen en waar dat kan meegenomen in het nieuwe Regionaal Crisisplan. We hebben gekozen voor een eenduidige basisstructuur die flexibel ingericht is en daarmee dienend aan de crisis. Op basis van de juiste informatie ontstaat een beeld en op basis van dat beeld wordt een diagnose gemaakt. Zo bepalen we wat nodig is.

Tijdens het ontwikkelen van dit Regionaal Crisisplan, vond ook de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s plaats. Hoewel nog niet exact bekend is hoe deze wetsevaluatie leidt tot aanpassingen, hebben we enkele zaken meegenomen omdat deze de door ons gewenste flexibilisering van de crisisstructuur ondersteunen.

Gelukkig komen grote crises weinig voor in ons land en onze regio. Als we ermee te maken krijgen, dan moeten we er staan en dit plan beschrijft hoe we dan met elkaar samenwerken. En dat we kunnen samenwerken, hebben we in het verleden meermaals aangetoond. Vanuit professionaliteit en toewijding staan we zo klaar voor de 1,2 miljoen inwoners van onze veiligheidsregio. En daar mogen we allemaal trots op zijn.

Namens het bestuur van onze Veiligheidsregio, bedank ik iedereen die zijn of haar bijdrage geleverd heeft aan de herijking van dit Regionaal Crisisplan.

Tijs van Lieshout
Directeur Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland