Conform de Wet veiligheidsregio’s stelt het bestuur van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland elke vier jaar een dekkingsplan voor de (basis)brandweerzorg vast. Hierin onderzoekt de regio hoe de operationele prestaties van de brandweer zich verhouden met de daaraan gestelde eisen.

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

De regio heeft ruim 1 miljoen inwoners. De bevolkingsdichtheid is hoog en de verwachting is dat deze blijft toenemen. Veel mensen hebben een migratie-achtergrond. Daarnaast vergrijst de bevolking. Het aantal thuiswonende ouderen neemt toe en daarmee groeit het aantal kwetsbare en verminderd zelfredzame inwoners. Per dag reizen miljoenen mensen van, naar en binnen de regio. Er is veel en diverse bedrijvigheid, waaronder BRZO-bedrijven2, een haven, afvalverwerking, internationaal toonaangevende musea, financiële en zakelijke dienstverlening, een knooppunt van internationale bloemenhandel en massatoerisme.
Met de veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland wordt samengewerkt onder de noemer Noordwest 4. Maar ook met de buurregio’s Hollands Midden, Utrecht en Gooi & Vechtstreek zijn samenwerkingsafspraken gemaakt.

Pilotdeelname Landelijke Uniforme Systematiek voor Dekkingsplannen

Dit jaar is Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland onderdeel van een landelijke pilot. In deze pilot is het Dekkingsplan 2022-2025 opgesteld conform de Handreiking Landelijke Uniforme Systematiek voor Dekkingsplannen.3 De Handreiking beoogt een landelijke standaard voor het berekenen en opstellen van dekkingsplannen en een bredere blik op de operationele prestaties van de brandweer. Door het toepassen van de Handreiking wordt de beoordeling bovendien een cyclisch proces, waarin de brandweer vaker dan de wettelijke vierjaarlijkse termijn kan analyseren of het wenselijk is om conclusies en maatregelen bij te stellen. De integratie tussen preventie en repressie is expliciet onderdeel van de systematiek. Ook geeft de Handreiking een nieuwe methode voor het beoordelen van de basisbrandweerzorg.
De proef vindt plaats met goedkeuring van het Ministerie van Justitie & Veiligheid. De Inspectie Justitie & Veiligheid toetst het eindresultaat.4 Het regionaal bestuur van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft ingestemd met deelname aan de landelijke pilot.5 Een samenvatting van de Handreiking is opgenomen in Bijlage 1.

Relatie met het brandrisicoprofiel

In de pilot is onderkend dat er een relatie is tussen het brandrisicoprofiel en het dekkingsplan. Er bestaat op dit moment geen eenduidige (landelijke) systematiek voor het opstellen van een brandrisicoprofiel. Daarom gaat de Handreiking Landelijke Uniforme Systematiek voor Dekkingsplannen niet in op het gebruik van een brandrisicoprofiel.

Leeswijzer

In dit dekkingsplan zijn de processtappen uit de Handreiking Landelijke Uniforme Systematiek voor Dekkingsplannen doorlopen. Hierbij is gebruik gemaakt van twee beoordelingskaders. De nieuwe methode voor het doorrekenen van Gebiedsgerichte Opkomsttijden uit de Handreiking en het beoordelingskader voor Grootschalig Brandweeroptreden, dat is overeengekomen in de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s. Hoofdstuk 1 beschrijft wijzigingen in de geografische en maatschappelijke context van het dekkingsplan. Hoofdstuk 2 beschrijft de operationele prestaties van de brandweer aan de hand van de factoren snelheid, capaciteit, slagkracht en werkdruk. Hoofdstuk 3 beschrijft de indeling van de regio in gebieden, de daarvoor geldende opkomsttijden, de mate waarin Brandweer Amsterdam-Amstelland aan deze tijdsnormen kan voldoen en of er maatregelen noodzakelijk zijn. Hoofdstuk 4 tot en met 6 hebben betrekking op bestuurlijke vaststelling, implementatie en monitoring. Bijlage 1 geeft een samenvatting van de Handreiking. In Bijlage 2 zijn de (technische) uitgangspunten van de berekeningen opgenomen. Bijlage 3 bevat aanvullende visualisatie ter ondersteuning van hoofdstuk 2 en 3. Bijlage 4 bespreekt de repressieve dekking van het redvoertuig en de taakgebieden hulpverlening, waterongevallen en bestrijding van gevaarlijke stoffen. Bijlage 5 bevat de aandachtsobjecten in de regio.

1. De Wet veiligheidsregio’s geeft algemene inhoudelijke kaders (art. 14) en het Besluit normen voor opkomsttijden van de brandweer (art 3.2.1).

2. Besluit risico’s zware ongevallen: bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn bóven een bepaalde drempelwaarde.

3. Handreiking Landelijke Uniforme Systematiek voor Dekkingsplannen. Brandweer Nederland, ongedateerd.

4. Brief Minister Justitie & Veiligheid aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, 15 oktober 2019; Plan van Aanpak Gebiedsgericht Opkomsttijden Brandweer. Inspectie Justitie & Veiligheid, maart 2021.

5. Regionale bestuursvergadering 23 november 2020.